Help (#2) - Problem unicode in html mails Czech language (#193) - Message List

Problem unicode in html mails Czech language

Hi,

first, thx for this great app.

I have problem with czech unicode symbols ě,š,č,ř,ž,á,í,é,ý. Instead this symbols I see in mail symbol ?. Example Komentář přidán - Koment?? p?id?n. But only in html mails. Plain text mails are ok. When I turn on unicode support in menu, situation is getting worse. Then is problem in plain text mails too.

I am using LM version 2.0.0282, BB OS 6.0.0.546 and IMAP. Please for your solution.

Source:

Delivered-To: mymail@gmail.com
Received: by 10.204.42.72 with SMTP id r8cs67663bke;
    Fri, 15 Jul 2011 09:20:56 -0700 (PDT)
Received: by 10.223.160.71 with SMTP id m7mr4539798fax.93.1310746855849;
    Fri, 15 Jul 2011 09:20:55 -0700 (PDT)
Return-Path: <errors@mbank.onet.pl>
Received: from mbank.onet.pl (mbank.onet.pl [213.180.147.136])
    by mx.google.com with ESMTP id c17si1743177fai.199.2011.07.15.09.20.55;
    Fri, 15 Jul 2011 09:20:55 -0700 (PDT)
Received-SPF: pass (google.com: domain of errors@mbank.onet.pl designates 213.180.147.136 as permitted sender) client-ip=213.180.147.136;
Authentication-Results: mx.google.com; spf=pass (google.com: domain of errors@mbank.onet.pl designates 213.180.147.136 as permitted sender) smtp.mail=errors@mbank.onet.pl
Received: from [192.168.115.11] ([192.168.115.11]:64786 "EHLO mm1")
	by mbanks2.m5r2.onet with ESMTP id S335606279Ab1GOQUy (ORCPT
	<rfc822;mymail@GMAIL.COM>); Fri, 15 Jul 2011 18:20:54 +0200
MIME-Version: 1.0
Date:	Fri, 15 Jul 2011 18:20:53 +0200
Content-Type: multipart/signed; charset="iso-8859-2";
 boundary="------------030405010406050808020007";
 protocol="application/x-pkcs7-signature";micalg="SHA1"
Subject: =?iso-8859-2?Q?Pokra=E8ujeme_v_projektu_bezpe=E8n=E1_mBank?=
To:	=?iso-8859-2?Q?myname?= <mymail@GMAIL.COM>
From:	kontakt@mbank.cz
Reply-To: kontakt@mbank.cz
X-Priority: 3 (Normal)
Message-ID: <8b0a0a2ac24446a5a6b3f86db4a341c400000000@mm1>
X-Mailer: BRE MassMailer
X-BRE-Ref: C01291000
Errors-To: errors@mbank.onet.pl
This is a multi-part message in MIME format.
--------------030405010406050808020007
Content-Type: multipart/alternative;
   boundary="------------030207050108030302000606"
Reply-To: kontakt@mbank.cz
X-BRE-Ref: C01291000
Errors-To: errors@mbank-dev.onet.pl
This is a multi-part message in MIME format.
--------------030207050108030302000606
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2";format="flowed"
 • Message #560

  Please post the source for the entire message. What you posted is only part of the headers. This looks similar to #320, which I thought I fixed. If you send me the complete source of a message that does this, it will be easy for me to test and find the problem. Thanks.

 • Message #561

  Ok, here is complete source from thunderbird. Interesting, in source are not right symbols too, but in thunderbird looks right.

  Delivered-To: mymail@gmail.com
  Received: by 10.204.42.72 with SMTP id r8cs67663bke;
      Fri, 15 Jul 2011 09:20:56 -0700 (PDT)
  Received: by 10.223.160.71 with SMTP id m7mr4539798fax.93.1310746855849;
      Fri, 15 Jul 2011 09:20:55 -0700 (PDT)
  Return-Path: <errors@mbank.onet.pl>
  Received: from mbank.onet.pl (mbank.onet.pl [213.180.147.136])
      by mx.google.com with ESMTP id c17si1743177fai.199.2011.07.15.09.20.55;
      Fri, 15 Jul 2011 09:20:55 -0700 (PDT)
  Received-SPF: pass (google.com: domain of errors@mbank.onet.pl designates 213.180.147.136 as permitted sender) client-ip=213.180.147.136;
  Authentication-Results: mx.google.com; spf=pass (google.com: domain of errors@mbank.onet.pl designates 213.180.147.136 as permitted sender) smtp.mail=errors@mbank.onet.pl
  Received: from [192.168.115.11] ([192.168.115.11]:64786 "EHLO mm1")
  	by mbanks2.m5r2.onet with ESMTP id S335606279Ab1GOQUy (ORCPT
  	<rfc822;MYMAIL@GMAIL.COM>); Fri, 15 Jul 2011 18:20:54 +0200
  MIME-Version: 1.0
  Date:	Fri, 15 Jul 2011 18:20:53 +0200
  Content-Type: multipart/signed; charset="iso-8859-2";
   boundary="------------030405010406050808020007";
   protocol="application/x-pkcs7-signature";micalg="SHA1"
  Subject: =?iso-8859-2?Q?Pokra=E8ujeme_v_projektu_bezpe=E8n=E1_mBank?=
  To:	=?iso-8859-2?Q?MY_NAME?= <MYMAIL@GMAIL.COM>
  From:	kontakt@mbank.cz
  Reply-To: kontakt@mbank.cz
  X-Priority: 3 (Normal)
  Message-ID: <8b0a0a2ac24446a5a6b3f86db4a341c400000000@mm1>
  X-Mailer: BRE MassMailer
  X-BRE-Ref: C01291000
  Errors-To: errors@mbank.onet.pl
  This is a multi-part message in MIME format.
  --------------030405010406050808020007
  Content-Type: multipart/alternative;
     boundary="------------030207050108030302000606"
  Reply-To: kontakt@mbank.cz
  X-BRE-Ref: C01291000
  Errors-To: errors@mbank-dev.onet.pl
  This is a multi-part message in MIME format.
  --------------030207050108030302000606
  Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
  Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2";format="flowed"
  V=E1=BEen=FD kliente,
  i o pr=E1zdnin=E1ch pokra=E8ujeme v projektu Bezpe=E8n=E1 mBank. C=EDlem=
   tohoto projektu je vzd=ECl=E1vat a poskytovat u=BEite=E8n=E9 informace =
  v oblastech bezpe=E8n=E9ho pou=BE=EDv=E1n=ED internetu, internetov=E9ho =
  bankovnictv=ED a platebn=EDch karet.
  Jako dal=B9=ED t=E9ma jsme zvolili bezpe=E8n=E9 pou=BE=EDv=E1n=ED plateb=
  n=EDch karet. V=EC=F8=EDme, =BEe n=E1sleduj=EDc=ED informace se v=E1m bu=
  dou hodit nejen v obdob=ED pr=E1v=EC prob=EDhaj=EDc=EDch dovolen=FDch.
  Z=E1kladn=ED z=E1sady bezpe=E8n=E9ho pou=BE=EDv=E1n=ED platebn=EDch kare=
  t
  1. Kartu nikomu nep=F9j=E8ujte=20
  Svou platebn=ED kartu nikomu nep=F9j=E8ujte, a to ani =E8len=F9m rodiny.=
   Vystavujete se nebezpe=E8=ED zneu=BEit=ED karty. =20
  2. D=F9sledn=EC chra=F2te sv=F9j PIN
  PIN uchovejte v naprost=E9 tajnosti. Sv=F9j PIN za =BE=E1dn=FDch okolnos=
  t=ED nikomu nesd=EClujte. Nesd=EClujte ho ani sv=FDm rodinn=FDm p=F8=EDs=
  lu=B9n=EDk=F9m, z=E1stupc=F9m finan=E8n=EDch instituc=ED, policii =E8i o=
  bchodn=EDk=F9m. PIN si zapamatujte, nikam si ho nezaznamen=E1vejte. =20
  TIP: V internetov=E9m bankovnictv=ED mBank si m=F9=BEete nastavit PIN, k=
  ter=FD si snadno zapamatujete, a tak nen=ED pot=F8eba si jej nikam ps=E1=
  t.
  3. P=F8i v=FDb=ECru z bankomatu bu=EFte ostra=BEit=ED=20
  Kartu pou=BE=EDvejte nejl=E9pe v bankomatech uvnit=F8 bankovn=EDch pobo=E8=
  ek nebo v jejich bl=EDzkosti. Tyto bankomaty =E8asto hl=EDdaj=ED kamery,=
   kter=E9 zaznamenaj=ED, pokud by n=ECkdo k p=F8=EDstroji p=F8ipevnil nap=
  =F8. =E8tec=ED za=F8=EDzen=ED.
  P=F8i zad=E1v=E1n=ED PIN p=F8istupte k bankomatu co nejbl=ED=BEe a zakry=
  jte si kl=E1vesnici rukou. Dbejte na to, aby v=E1=B9 PIN nemohl nikdo od=
  pozorovat.Kdy=BE n=ECkdo stoj=ED p=F8=EDli=B9 bl=EDzko, po=BE=E1dejte ho=
  , aby ode=B9el nebo odstoupil.=20
  Z=E1sadn=EC si u bankomatu nenechte od nikoho radit. Nikdo nem=E1 pr=E1v=
  o do va=B9=ED transakce zasahovat ani v=E1s ru=B9it. Ochranka nebo jin=FD=
   person=E1l banky nikdy nesm=ED zasahovat do transakc=ED klient=F9. =20
  Pokud v=E1m bankomat kartu nevr=E1t=ED nebo v=E1m nevyd=E1 pen=EDze, oka=
  m=BEit=EC kontaktujte va=B9i banku nebo provozovatele bankomatu. Od bank=
  omatu se nevzdalujte.=20
  Po dokon=E8en=ED transakce si nezapome=F2te vz=EDt zp=ECt svou kartu a =FA=
  =E8tenku o proveden=E9 transakci.=20
  4. P=F8i placen=ED kartou bu=EFte pozorn=ED=20
  P=F8i placen=ED kartou bu=EFte pozorn=ED. Person=E1l prodejny =E8i resta=
  urace by nem=ECl s va=B9=ED platebn=ED kartou nikam odch=E1zet. M=E1te p=
  r=E1vo po=BEadovat proveden=ED transakce pod va=B9=EDm dohledem. Nikdy n=
  ed=E1vejte kartu obchodn=EDkovi jako z=E1stavu, nap=F8. v p=F9j=E8ovn=EC=
   aut nebo motocykl=F9. V podez=F8el=FDch provozovn=E1ch rad=ECji pla=BBt=
  e v hotovosti. Zbyst=F8ete svou pozornost, pokud by se obsluha v restaur=
  aci =E8i prodava=E8 v obchod=EC pokou=B9eli kartu na=E8=EDst v n=ECkolik=
  a r=F9zn=FDch termin=E1lech. Pamatujte, =BEe bankovn=ED termin=E1ly v=BE=
  dy vyd=E1vaj=ED potvrzen=ED o platb=E1ch, a to i v p=F8=EDpadech kdy=BE =
  neprob=EChnou. Pokud z termin=E1lu nedostanete potvrzen=ED, jde o podez=F8=
  elou transakci. Po platb=EC zkontrolujte, zda v=E1m obchodn=EDk vr=E1til=
   skute=E8n=EC va=B9i kartu.
  5. Sledujte v=FDpisy z =FA=E8tu=20
  Pravideln=EC kontrolujte v=FDpisy z =FA=E8tu. Pokud zjist=EDte jakoukoli=
   nesrovnalost, ihned informujte svou banku. Zbavujte se opatrn=EC v=B9ec=
  h dokument=F9, kter=E9 obsahuj=ED cel=E9 =E8=EDslo va=B9=ED karty. P=F8e=
  d vyhozen=EDm je rad=ECji roztrhejte nebo skartujte.=20
  TIP: V=B9echny sv=E9 platby si m=F9=BEete kdykoliv zkontrolovat ve sv=E9=
  m internetov=E9m bankovnictv=ED.
  6. Ztr=E1tu karty hlaste co nejrychleji=20
  V p=F8=EDpad=EC, =BEe jste ztratili svou platebn=ED kartu nebo V=E1m byl=
  a odcizena, neprodlen=EC tuto skute=E8nost ohlaste sv=E9 bance. Ta va=B9=
  i kartu ihned zablokuje a t=EDm zamez=ED jej=EDmu zneu=BEit=ED.=20
  TIP: Blokaci karty je mo=BEn=E9 prov=E9st i prost=F8ednictv=EDm internet=
  ov=E9ho bankovnictv=ED.
  Tipy a zaj=EDmavosti:=20
  Internetov=E9 bankovnictv=ED mBank nab=EDz=ED jednu zaj=EDmavou a u=BEit=
  e=E8nou slu=BEbu, a tou je nastaviteln=FD denn=ED limit na platebn=ED ka=
  rt=EC. V praxi to znamen=E1, =BEe si m=F9=BEete zdarma v internetov=E9m =
  bankovnictv=ED kdykoliv nastavit na sv=E9 kart=EC limit pro platby u obc=
  hodn=EDk=F9, na internetu a pro v=FDb=ECry z bankomatu.=20
  Cestujete-li do zem=EC, kde riziko zneu=BEit=ED platebn=ED karty m=F9=BE=
  e b=FDt vy=B9=B9=ED, m=F9=BEete si nastavit pro svou platebn=ED kartu ni=
  =BE=B9=ED denn=ED limit, kter=FD si po sv=E9m navratu z dovolen=E9 op=EC=
  t podle sv=E9 pot=F8eby zv=FD=B9=EDte. Tyto operace nejsou zpoplatn=ECn=E9=
   a limity si m=F9=BEete m=ECnit zdarma a kdykoliv pot=F8ebujete. Obecn=EC=
   v=B9ak nedoporu=E8ujeme vysok=FD denn=ED limit, a to zejm=E9na z d=F9vo=
  du p=F8=EDpadn=E9ho odcizen=ED =E8i zneu=BEit=ED karty.=20
  Va=B9e mBank=20
  Tato zpr=E1va byla vygenerov=E1na automaticky, neodpov=EDdejte na ni pro=
  s=EDm.
  V p=F8=EDpad=EC jak=FDchkoliv pochybnost=ED nebo ot=E1zek, kontaktujte p=
  ros=EDm oper=E1tora mLinky na telefonn=EDm =E8=EDsle 844 777 000.
  --------------030207050108030302000606
  Content-Type: text/html; charset="iso-8859-2"
  Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
  <HTML>
   <head><META http-equiv=3D"Content-Type" content=3D"text/html;charset=3D=
  iso-8859-2">
    <style type=3D"text/css">
  p,td  {
  	font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
  	font-size: 12px;
  	font-style: normal;
  	line-height: normal;
  	font-weight: normal;
  	color: #000000;
  }
  a {
  	font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
  	font-size: 11px;
  	font-style: normal;
  	line-height: normal;
  	font-weight: bold;
  	color: #333;
  	text-decoration: underline;
  }
  li {
  	font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
  	font-size: 11px;
  	font-style: normal;
  	line-height: normal;
  	font-weight: normal;
  	color: #000000;
  }
  table {border-collapse:collapse}
  </style>
   </head>
   <body>
    <p>V=E1=BEen=FD kliente,<br /><br />
  i o pr=E1zdnin=E1ch pokra=E8ujeme v projektu Bezpe=E8n=E1 mBank. C=EDlem=
   tohoto projektu je vzd=ECl=E1vat a poskytovat u=BEite=E8n=E9 informace =
  v oblastech bezpe=E8n=E9ho pou=BE=EDv=E1n=ED internetu, internetov=E9ho =
  bankovnictv=ED a platebn=EDch karet.<br /><br />
  Jako dal=B9=ED t=E9ma jsme zvolili bezpe=E8n=E9 pou=BE=EDv=E1n=ED plateb=
  n=EDch karet. V=EC=F8=EDme, =BEe n=E1sleduj=EDc=ED informace se v=E1m bu=
  dou hodit nejen v obdob=ED pr=E1v=EC prob=EDhaj=EDc=EDch dovolen=FDch.
  <br /><br />
  Z=E1kladn=ED z=E1sady bezpe=E8n=E9ho pou=BE=EDv=E1n=ED platebn=EDch kare=
  t
  <br /><br /><B>1. Kartu nikomu nep=F9j=E8ujte</B><br />
  Svou platebn=ED kartu nikomu nep=F9j=E8ujte, a to ani =E8len=F9m rodiny.=
   Vystavujete se nebezpe=E8=ED zneu=BEit=ED karty. =20
  <br /><br /><B>2. D=F9sledn=EC chra=F2te sv=F9j PIN</B><br />
  PIN uchovejte v naprost=E9 tajnosti. Sv=F9j PIN za =BE=E1dn=FDch okolnos=
  t=ED nikomu nesd=EClujte. Nesd=EClujte ho ani sv=FDm rodinn=FDm p=F8=EDs=
  lu=B9n=EDk=F9m, z=E1stupc=F9m finan=E8n=EDch instituc=ED, policii =E8i o=
  bchodn=EDk=F9m. PIN si zapamatujte, nikam si ho nezaznamen=E1vejte. =20
  <br /><br /><i>TIP</i>: V internetov=E9m bankovnictv=ED mBank si m=F9=BE=
  ete nastavit PIN, kter=FD si snadno zapamatujete, a tak nen=ED pot=F8eba=
   si jej nikam ps=E1t.
  <br /><br /><B>3. P=F8i v=FDb=ECru z bankomatu bu=EFte ostra=BEit=ED</B>=
  <br />=20
  Kartu pou=BE=EDvejte nejl=E9pe v bankomatech uvnit=F8 bankovn=EDch pobo=E8=
  ek nebo v jejich bl=EDzkosti. Tyto bankomaty =E8asto hl=EDdaj=ED kamery,=
   kter=E9 zaznamenaj=ED, pokud by n=ECkdo k p=F8=EDstroji p=F8ipevnil nap=
  =F8. =E8tec=ED za=F8=EDzen=ED.
  P=F8i zad=E1v=E1n=ED PIN p=F8istupte k bankomatu co nejbl=ED=BEe a zakry=
  jte si kl=E1vesnici rukou. Dbejte na to, aby v=E1=B9 PIN nemohl nikdo od=
  pozorovat.
  Kdy=BE n=ECkdo stoj=ED p=F8=EDli=B9 bl=EDzko, po=BE=E1dejte ho, aby ode=B9=
  el nebo odstoupil.=20
  Z=E1sadn=EC si u bankomatu nenechte od nikoho radit. Nikdo nem=E1 pr=E1v=
  o do va=B9=ED transakce zasahovat ani v=E1s ru=B9it. Ochranka nebo jin=FD=
   person=E1l banky nikdy nesm=ED zasahovat do transakc=ED klient=F9. =20
  Pokud v=E1m bankomat kartu nevr=E1t=ED nebo v=E1m nevyd=E1 pen=EDze, oka=
  m=BEit=EC kontaktujte va=B9i banku nebo provozovatele bankomatu. Od bank=
  omatu se nevzdalujte.=20
  Po dokon=E8en=ED transakce si nezapome=F2te vz=EDt zp=ECt svou kartu a =FA=
  =E8tenku o proveden=E9 transakci.=20
  <br /><br /><B>4. P=F8i placen=ED kartou bu=EFte pozorn=ED </B><br />
  P=F8i placen=ED kartou bu=EFte pozorn=ED. Person=E1l prodejny =E8i resta=
  urace by nem=ECl s va=B9=ED platebn=ED kartou nikam odch=E1zet. M=E1te p=
  r=E1vo po=BEadovat proveden=ED transakce pod va=B9=EDm dohledem.=20
  Nikdy ned=E1vejte kartu obchodn=EDkovi jako z=E1stavu, nap=F8. v p=F9j=E8=
  ovn=EC aut nebo motocykl=F9.=20
  V podez=F8el=FDch provozovn=E1ch rad=ECji pla=BBte v hotovosti.=20
  Zbyst=F8ete svou pozornost, pokud by se obsluha v restauraci =E8i prodav=
  a=E8 v obchod=EC pokou=B9eli kartu na=E8=EDst v n=ECkolika r=F9zn=FDch t=
  ermin=E1lech. Pamatujte, =BEe bankovn=ED termin=E1ly v=BEdy vyd=E1vaj=ED=
   potvrzen=ED o platb=E1ch, a to i v p=F8=EDpadech kdy=BE neprob=EChnou. =
  Pokud z termin=E1lu nedostanete potvrzen=ED, jde o podez=F8elou transakc=
  i.=20
  Po platb=EC zkontrolujte, zda v=E1m obchodn=EDk vr=E1til skute=E8n=EC va=
  =B9i kartu.
  <br /><br /><B>5. Sledujte v=FDpisy z =FA=E8tu</B><br />
  Pravideln=EC kontrolujte v=FDpisy z =FA=E8tu. Pokud zjist=EDte jakoukoli=
   nesrovnalost, ihned informujte svou banku. Zbavujte se opatrn=EC v=B9ec=
  h dokument=F9, kter=E9 obsahuj=ED cel=E9 =E8=EDslo va=B9=ED karty. P=F8e=
  d vyhozen=EDm je rad=ECji roztrhejte nebo skartujte.=20
  <br /><br /><i>TIP</i>: V=B9echny sv=E9 platby si m=F9=BEete kdykoliv zk=
  ontrolovat ve sv=E9m internetov=E9m bankovnictv=ED.
  <br /><br /><B>6. Ztr=E1tu karty hlaste co nejrychleji</B><br />
  V p=F8=EDpad=EC, =BEe jste ztratili svou platebn=ED kartu nebo V=E1m byl=
  a odcizena, neprodlen=EC tuto skute=E8nost ohlaste sv=E9 bance. Ta va=B9=
  i kartu ihned zablokuje a t=EDm zamez=ED jej=EDmu zneu=BEit=ED.=20
  <br /><br /><i>TIP</i>: Blokaci karty je mo=BEn=E9 prov=E9st i prost=F8e=
  dnictv=EDm internetov=E9ho bankovnictv=ED.
  <br /><br /><B>Tipy a zaj=EDmavosti:</B><br />
  Internetov=E9 bankovnictv=ED mBank nab=EDz=ED jednu zaj=EDmavou a u=BEit=
  e=E8nou slu=BEbu, a tou je nastaviteln=FD denn=ED limit na platebn=ED ka=
  rt=EC. V praxi to znamen=E1, =BEe si m=F9=BEete zdarma v internetov=E9m =
  bankovnictv=ED kdykoliv nastavit na sv=E9 kart=EC limit pro platby u obc=
  hodn=EDk=F9, na internetu a pro v=FDb=ECry z bankomatu.=20
  <br /><br />
  Cestujete-li do zem=EC, kde riziko zneu=BEit=ED platebn=ED karty m=F9=BE=
  e b=FDt vy=B9=B9=ED, m=F9=BEete si nastavit pro svou platebn=ED kartu ni=
  =BE=B9=ED denn=ED limit, kter=FD si po sv=E9m navratu z dovolen=E9 op=EC=
  t podle sv=E9 pot=F8eby zv=FD=B9=EDte. Tyto operace nejsou zpoplatn=ECn=E9=
   a limity si m=F9=BEete m=ECnit zdarma a kdykoliv pot=F8ebujete. Obecn=EC=
   v=B9ak nedoporu=E8ujeme vysok=FD denn=ED limit, a to zejm=E9na z d=F9vo=
  du p=F8=EDpadn=E9ho odcizen=ED =E8i zneu=BEit=ED karty.=20
  <br /><br />
  Va=B9e mBank=20
  </p>
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <p>
     <font size=3D"-2">
  Tato zpr=E1va byla vygenerov=E1na automaticky, neodpov=EDdejte na ni pro=
  s=EDm.
  V p=F8=EDpad=EC jak=FDchkoliv pochybnost=ED nebo ot=E1zek, kontaktujte p=
  ros=EDm oper=E1tora mLinky na telefonn=EDm =E8=EDsle 844 777 000.
  </font>
    </p>
   </body>
  </HTML>
  --------------030207050108030302000606--
  --------------030405010406050808020007
  Content-Transfer-Encoding: base64
  Content-Type: application/x-pkcs7-signature;
   name="smime.p7s"
  Content-Disposition: attachment; filename="smime.p7s"
  MIIN1AYJKoZIhvcNAQcCoIINxTCCDcECAQExCzAJBgUrDgMCGgUAMAsGCSqGSIb3DQEHAaCC
  Cz4wggT4MIID4KADAgECAhBFOQITqbGOgivVLCBESQPYMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIHCMQsw
  CQYDVQQGEwJVUzEXMBUGA1UEChMOVmVyaVNpZ24sIEluYy4xHzAdBgNVBAsTFlZlcmlTaWdu
  IFRydXN0IE5ldHdvcmsxOzA5BgNVBAsTMlRlcm1zIG9mIHVzZSBhdCBodHRwczovL3d3dy52
  ZXJpc2lnbi5jb20vcnBhIChjKTA4MTwwOgYDVQQDEzNWZXJpU2lnbiBDbGFzcyAyIE1QS0kg
  SW5kaXZpZHVhbCBTdWJzY3JpYmVyIENBIC0gRzIwHhcNMTAxMDA1MDAwMDAwWhcNMTExMDMw
  MjM1OTU5WjCB5zEUMBIGA1UEChQLQlJFIEJhbmsgU0ExMjAwBgNVBAsUKURlcGFydGFtZW50
  IEluZnJhc3RydWt0dXJ5IEluZm9ybWF0eWN6bmVqMUYwRAYDVQQLEz13d3cudmVyaXNpZ24u
  Y29tL3JlcG9zaXRvcnkvQ1BTIEluY29ycC4gYnkgUmVmLixMSUFCLkxURChjKTk5MTIwMAYD
  VQQDEyltQmFuaywgcmV0YWlsb3ZlIGJhbmtvdm5pY3R2aSBCUkUgQmFuayBTQTEfMB0GCSqG
  SIb3DQEJARYQa29udGFrdEBtYmFuay5jejCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoC
  ggEBAJyeQvRP3G5codxbaATfYNOuIm5mD23g02uNcg91bDA4UNtA1L+sOFzHVmybWIfflhM8
  BwkRpuN/oYpJogp9KdThJ6RI9TsgFAzxfTiblMj1HfOS7ZyUXUcaZVZaF2+hzDzSspCKrwdu
  N47o7BADY9TPUMzzAjKfq0LJN1SJRvfm5l22cVNRoXeQuih2lE7fqpCwRVKNt/oz5ZH3Zqgo
  4z1NUS0ZMl9eOiHt1H3USOn740De56ip2B9q49i7HogNfBlmAjexr1jmd0hcKwtXvWIHa4ih
  Q65MZ7UX49B0fo/FVsYdy1bAAjkwANQ7wsJp45J+2+PK2AYE2295RJBsGEECAwEAAaOBwjCB
  vzAJBgNVHRMEAjAAMEQGA1UdIAQ9MDswOQYLYIZIAYb4RQEHFwIwKjAoBggrBgEFBQcCARYc
  aHR0cHM6Ly93d3cudmVyaXNpZ24uY29tL3JwYTALBgNVHQ8EBAMCBaAwEQYJYIZIAYb4QgEB
  BAQDAgeAMEwGA1UdHwRFMEMwQaA/oD2GO2h0dHA6Ly9vbnNpdGVjcmwudmVyaXNpZ24uY29t
  L09uU2l0ZVB1YmxpYy9MYXRlc3RDUkwtRzIuY3JsMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQCnkaYJ
  lBar3S0XDUNcBT0vYxOX2Jy5AzVyp0UT/UxzJicbfRS9Utv1tZtCcSSC3P4YVcY7H1hP/wQW
  mt6UWSrJ0VVqasKexRNOiqQw7Ekga2so5M2HI9LvIEPulbZ4CT24d+dph+8Qkydm8t/drs+5
  w6MwwJ10EcUa94gsb3nwh5Ze7qjqyOIEfKW4iLMyzz8e9CJd6HgUWdeMUAGnLWc9oF+eH/Zs
  /PTvSV8ArQMv4Um0YhykSrTHHmweCRhiAS2rjw7+pdmUHrEjxG7ApL4/Iu3yJapkEJhPV79S
  N0TluG6kgU/yDy3IYEZGCaxAxBZRgOmh6m1rBi7rWmO6vERpMIIGPjCCBSagAwIBAgIQJKR5
  s3Ye640/3akXCawXNzANBgkqhkiG9w0BAQUFADCByjELMAkGA1UEBhMCVVMxFzAVBgNVBAoT
  DlZlcmlTaWduLCBJbmMuMR8wHQYDVQQLExZWZXJpU2lnbiBUcnVzdCBOZXR3b3JrMTowOAYD
  VQQLEzEoYykgMTk5OSBWZXJpU2lnbiwgSW5jLiAtIEZvciBhdXRob3JpemVkIHVzZSBvbmx5
  MUUwQwYDVQQDEzxWZXJpU2lnbiBDbGFzcyAyIFB1YmxpYyBQcmltYXJ5IENlcnRpZmljYXRp
  b24gQXV0aG9yaXR5IC0gRzMwHhcNMDgwNDI5MDAwMDAwWhcNMTgwNDI4MjM1OTU5WjCBwjEL
  MAkGA1UEBhMCVVMxFzAVBgNVBAoTDlZlcmlTaWduLCBJbmMuMR8wHQYDVQQLExZWZXJpU2ln
  biBUcnVzdCBOZXR3b3JrMTswOQYDVQQLEzJUZXJtcyBvZiB1c2UgYXQgaHR0cHM6Ly93d3cu
  dmVyaXNpZ24uY29tL3JwYSAoYykwODE8MDoGA1UEAxMzVmVyaVNpZ24gQ2xhc3MgMiBNUEtJ
  IEluZGl2aWR1YWwgU3Vic2NyaWJlciBDQSAtIEcyMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
  MIIBCgKCAQEA5Xcc5Bdxdr2GXOEpyg5Nw5e00dHkDXQKbiHZkMSE3Lk3lgYEAmSYmXOJW/fb
  ClUxkRa+AT+D/W6f6VupMX49/r44z4C5pch9KEUnEip0I4d/xWCAXL+ghAF4X9Md9ssDnug6
  taEamfvm+YZyslJF8d9vWILGL7D/6bNIJb1H44qzAv6LQGYe/cLVFDx/m95aGiTjq6HEAcv5
  aiZrHBt7HSbB+xVtWPvdtkhimh0FMNyKDo8jW+L88dRo7Wd05Cc+3gpYz7lh0PVd8yMcD/4+
  bHNIM7KTJsb6FTTuGtrHpBr+95RDWuOFufvrxN4yRFv+gvgnCttBjji00gH9Erb4qQIDAQAB
  o4ICJDCCAiAwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADBwBgNVHSAEaTBnMGUGC2CGSAGG+EUBBxcC
  MFYwKAYIKwYBBQUHAgEWHGh0dHBzOi8vd3d3LnZlcmlzaWduLmNvbS9jcHMwKgYIKwYBBQUH
  AgIwHhocaHR0cHM6Ly93d3cudmVyaXNpZ24uY29tL3JwYTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEQYJ
  YIZIAYb4QgEBBAQDAgEGMDQGA1UdHwQtMCswKaAnoCWGI2h0dHA6Ly9jcmwudmVyaXNpZ24u
  Y29tL3BjYTItZzMuY3JsMC0GA1UdEQQmMCSkIjAgMR4wHAYDVQQDExVQcml2YXRlTGFiZWw0
  LTIwNDgtNzQwHQYDVR0OBBYEFL861V9cNvlPHz5t1SqyP10Jj7z1MIHwBgNVHSMEgegwgeWh
  gdCkgc0wgcoxCzAJBgNVBAYTAlVTMRcwFQYDVQQKEw5WZXJpU2lnbiwgSW5jLjEfMB0GA1UE
  CxMWVmVyaVNpZ24gVHJ1c3QgTmV0d29yazE6MDgGA1UECxMxKGMpIDE5OTkgVmVyaVNpZ24s
  IEluYy4gLSBGb3IgYXV0aG9yaXplZCB1c2Ugb25seTFFMEMGA1UEAxM8VmVyaVNpZ24gQ2xh
  c3MgMiBQdWJsaWMgUHJpbWFyeSBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eSAtIEczghBhcMtJ
  jF+YRSnnsKbZUFt6MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQAE/7MXwFTi+VJFx4B9KansZmj1lHew
  mmljGqh48RJaG/T5npuHAwh2hlWlCOMv7EIv1fm2y3UWA+a3CKyjmOeYAUaji8a7io+2F/dD
  iMOEvALU4XmxUzSaKFiWp4/nwhyshpZqWJJPBeb1WJadrUJPFqvvlM0T+ZEFFW9sB1Z8POW5
  qNdYozWfUZ+ZdhElwZP7vqc69CGjumgM9piUT8f3UVXdwVIfNxl1sd93m4CIWXHiFFspe8Yc
  XWjmuq9SzZ17+6HcEKnTxy8QVV5Tm25c1F9sgTEaDQrLXXluIVcnoe1oyq0e52DjbE7X56pv
  1oy/TwMYoq0sAgxAWGdjgUY5MYICXjCCAloCAQEwgdcwgcIxCzAJBgNVBAYTAlVTMRcwFQYD
  VQQKEw5WZXJpU2lnbiwgSW5jLjEfMB0GA1UECxMWVmVyaVNpZ24gVHJ1c3QgTmV0d29yazE7
  MDkGA1UECxMyVGVybXMgb2YgdXNlIGF0IGh0dHBzOi8vd3d3LnZlcmlzaWduLmNvbS9ycGEg
  KGMpMDgxPDA6BgNVBAMTM1ZlcmlTaWduIENsYXNzIDIgTVBLSSBJbmRpdmlkdWFsIFN1YnNj
  cmliZXIgQ0EgLSBHMgIQRTkCE6mxjoIr1SwgREkD2DAJBgUrDgMCGgUAoF0wGAYJKoZIhvcN
  AQkDMQsGCSqGSIb3DQEHATAcBgkqhkiG9w0BCQUxDxcNMTEwNzE1MTYyMDUzWjAjBgkqhkiG
  9w0BCQQxFgQUR3pZ4nmhhrlS3rNzYFkfJtEFFmgwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAFXUmadkN
  fPeWX4IpWIHdb0tnzV5kZaOGcUyg4SlEdnDRZR7OISb3i+GIkFOzVJAbcLWUAvbUDqyd7KDG
  hi/pwzV6oX2VG3mFQDw4cTY378fcWAwamU507qTI9otncLFb5QZJ26+x26VuASZ0CWSBygT/
  rJKd48X/tXLibP+ngcIK8oA4I0ICqPYwCQXq5/9vrJtKCcYfoO0OIs33tQY6HhTpIN/wae4S
  8YLKidrQshGczcqpNxQ4uI1gG03/sXWbZ0N7TxY1lG8scAaf0ivfnZhtIMEkAv6mzEVf3s/I
  vZc22/h3EDzuDoHzqn/CBSf9KYeSEnO2nO8cMq3P2NzWJQ==
  --------------030405010406050808020007--
  
  • Message #565

   I just want to let you know that I now have all the information I need to research your issue. I have just been busy with other things this week, so I have not had the time to look too deeply into it just yet. I can reproduce it, however.

   That "unicode normalization" feature you saw is actually designed to fix an issue with Vietnamese on BlackBerry phones running OSes older than 5.0. However, it is possible that a similar fix will be necessary for your issue. I'll let you know what I find.

   • Message #572

    Thanks for your fix and your time. It is now better now for iso-8859-2. In last build 2.0.0.287 is it fixed . But I have new similar problem now with utf 8 mails in html format. I will post source of problematic mail, now instead czech symbols (int utf 8 html mails) ě,š,č,ř,ž,á,í,é,ý I didnt see ? but something what i can not write on normal keyboard. Insted right symbols is something like 1/2 and other symbols.

    Pls try to find solution for this issue too. Thanks in advance. Your app is really great for BB users without BIS or BES.

    Return-Path: <sender.mail.cz>
    Delivered-To: mymail@mail.cz
    Received: by vipm1.gigant.cz (Postfix, from userid 5001)
    	id 1476C27C363; Fri, 29 Jul 2011 16:45:20 +0200 (CEST)
    X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.2.5 (2008-06-10) on vipm1.gigant.cz
    X-Spam-Level:
    X-Spam-Status: No, score=-4.2 required=5.0 tests=AWL,BAYES_00,HTML_MESSAGE
    	autolearn=ham version=3.2.5
    Received: from mail2.hartmann.info (mail2.hartmann.info [193.30.139.39])
    	by vipm1.gigant.cz (Postfix) with ESMTP id A019027C348
    	for <dostal@nemcr.cz>; Fri, 29 Jul 2011 16:45:04 +0200 (CEST)
    Received: from hei-noti02.de-hei-hartmann.corp.intl ([10.128.133.7])
     by mail2.hartmann.info with ESMTP; 29 Jul 2011 16:45:04 +0200
    In-Reply-To: <ACFF5F04FDBA45688D9173C7B88E2C2A@oi>
    References: <ACFF5F04FDBA45688D9173C7B88E2C2A@oi>
    To: =?UTF-8?B?THVib8WhIERvc3TDoWw=?= <mymail@mail.cz>
    Subject: =?ISO-8859-2?Q?Odp=3A_zbo=BE=ED_4018256_nen=ED_v_=E8=EDseln=EDku?=
     =?ISO-8859-2?Q?_zbo=BE=ED?=
    MIME-Version: 1.0
    X-KeepSent: B3769BB0:EEF81849-C12578DC:004B969D;
     type=4; name=$KeepSent
    X-Mailer: Lotus Notes Release 8.5.2 August 10, 2010
    From: sender@mail.info
    Message-ID: <OFB3769BB0.EEF81849-ONC12578DC.004B969D-C12578DC.0051071A@hartmann.info>
    Date: Fri, 29 Jul 2011 16:45:02 +0200
    X-MIMETrack: Serialize by Router on PHAGI02/PHAGHDH/DE(Release 8.5.2 HF194|November 09, 2010) at
     29.07.2011 16:45:04
    Content-Type: multipart/mixed; boundary="=_mixed 00510719C12578DC_="
    --=_mixed 00510719C12578DC_=
    Content-Type: multipart/alternative; boundary="=_alternative 00510719C12578DC_="
    --=_alternative 00510719C12578DC_=
    Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
    Content-Transfer-Encoding: base64
    RG9icsO9IGRlbiwNCg0KdiBwxZnDrWxvemUgemFzw61sw6FtIG1hdGVyacOhbG92b3Ugc3luY2hy
    b25pemHEjW7DrSB2xJt0dS4gDQoNClMgcG96ZHJhdmVtIA0KTGFkaXNsYXYgS3LDoWzDrWsgDQoN
    Cg0KDQoNCg0KTHVib8WhIERvc3TDoWwgPGRvc3RhbEBuZW1jci5jej4gDQoyOS4wNy4yMDExIDA2
    OjM1DQoNCktvbXUNCjxsYWRpc2xhdi5rcmFsaWtAaGFydG1hbm4uaW5mbz4NCktvcGllDQoNClDF
    mWVkbcSbdA0KemJvxb7DrSA0MDE4MjU2IG5lbsOtIHYgxI3DrXNlbG7DrWt1IHpib8W+w60NCg0K
    DQoNCg0KDQoNCkRvYnLDvSBkZW4sDQogDQphbmkgcG8gZG5lxaFuw60gYWt0dWFsaXphY2kgxI3D
    rXNlbG7DrWt1IHpib8W+w60gbmVuw60gcHJvZHVrdCA0MDE4MjU2IHYgDQrEjcOtc2VsbsOta3Uu
    IFRvdG8gemJvxb7DrSBmaWd1cnVqZSBuYSAyIGRvZGFjw61jaCBsaXN0ZWNoIHZpeiBwxZnDrWxv
    aGEuIE5lbW9odSANCnR5dG8gZHZhIERMIG5haW1wb3J0b3ZhdC4gViBuZWTEm2xpIGplIGtvbmVj
    IG3Em3PDrWNl4oCmDQogDQpMRA0KIA0KIA0KLS0gDQoNCkJjLiBMdWJvxaEgRG9zdMOhbA0KT2Ri
    b3IgaW5mb3JtYXRpa3kNCg0KQ2hydWRpbXNrw6EgbmVtb2NuaWNlLCBhLnMuDQoNClbDoWNsYXZz
    a8OhIDU3MA0KDQo1MzcgMjcgQ2hydWRpbQ0KDQpnc206ICs0MjAgNzI1IDU3MyAyNzENCg0KdGVs
    LjogKzQyMCA0NjkgNjUzIDE2NA0KDQplbWFpbDogZG9zdGFsQG5lbWNyLmN6DQoNCndlYjogd3d3
    Lm5lbWNyLmN6DQogDQoNCg==
    --=_alternative 00510719C12578DC_=
    Content-Type: text/html; charset="UTF-8"
    Content-Transfer-Encoding: base64
    PGZvbnQgc2l6ZT0yIGZhY2U9InNhbnMtc2VyaWYiPkRvYnLDvSBkZW4sPC9mb250Pg0KPGJyPg0K
    PGJyPjxmb250IHNpemU9MiBmYWNlPSJzYW5zLXNlcmlmIj52IHDFmcOtbG96ZSB6YXPDrWzDoW0g
    bWF0ZXJpw6Fsb3ZvdSBzeW5jaHJvbml6YcSNbsOtDQp2xJt0dS4gPC9mb250Pg0KPGJyPg0KPGJy
    Pjxmb250IHNpemU9MiBmYWNlPSJzYW5zLXNlcmlmIj5TIHBvemRyYXZlbSA8L2ZvbnQ+DQo8YnI+
    PGZvbnQgc2l6ZT0yIGZhY2U9InNhbnMtc2VyaWYiPkxhZGlzbGF2IEtyw6Fsw61rIDwvZm9udD4N
    Cjxicj4NCjxicj4NCjxicj4NCjxicj4NCjxicj4NCjx0YWJsZSB3aWR0aD0xMDAlPg0KPHRyIHZh
    bGlnbj10b3A+DQo8dGQgd2lkdGg9NDAlPjxmb250IHNpemU9MSBmYWNlPSJzYW5zLXNlcmlmIj48
    Yj5MdWJvxaEgRG9zdMOhbCAmbHQ7ZG9zdGFsQG5lbWNyLmN6Jmd0OzwvYj4NCjwvZm9udD4NCjxw
    Pjxmb250IHNpemU9MSBmYWNlPSJzYW5zLXNlcmlmIj4yOS4wNy4yMDExIDA2OjM1PC9mb250Pg0K
    PHRkIHdpZHRoPTU5JT4NCjx0YWJsZSB3aWR0aD0xMDAlPg0KPHRyIHZhbGlnbj10b3A+DQo8dGQ+
    DQo8ZGl2IGFsaWduPXJpZ2h0Pjxmb250IHNpemU9MSBmYWNlPSJzYW5zLXNlcmlmIj5Lb211PC9m
    b250PjwvZGl2Pg0KPHRkPjxmb250IHNpemU9MSBmYWNlPSJzYW5zLXNlcmlmIj4mbHQ7bGFkaXNs
    YXYua3JhbGlrQGhhcnRtYW5uLmluZm8mZ3Q7PC9mb250Pg0KPHRyIHZhbGlnbj10b3A+DQo8dGQ+
    DQo8ZGl2IGFsaWduPXJpZ2h0Pjxmb250IHNpemU9MSBmYWNlPSJzYW5zLXNlcmlmIj5Lb3BpZTwv
    Zm9udD48L2Rpdj4NCjx0ZD4NCjx0ciB2YWxpZ249dG9wPg0KPHRkPg0KPGRpdiBhbGlnbj1yaWdo
    dD48Zm9udCBzaXplPTEgZmFjZT0ic2Fucy1zZXJpZiI+UMWZZWRtxJt0PC9mb250PjwvZGl2Pg0K
    PHRkPjxmb250IHNpemU9MSBmYWNlPSJzYW5zLXNlcmlmIj56Ym/FvsOtIDQwMTgyNTYgbmVuw60g
    diDEjcOtc2VsbsOta3UgemJvxb7DrTwvZm9udD48L3RhYmxlPg0KPGJyPg0KPHRhYmxlPg0KPHRy
    IHZhbGlnbj10b3A+DQo8dGQ+DQo8dGQ+PC90YWJsZT4NCjxicj48L3RhYmxlPg0KPGJyPg0KPGJy
    Pg0KPGJyPjxmb250IHNpemU9MiBmYWNlPSJBcmlhbCI+RG9icsO9IGRlbiw8L2ZvbnQ+DQo8YnI+
    PGZvbnQgc2l6ZT0yIGZhY2U9IkFyaWFsIj4mbmJzcDs8L2ZvbnQ+DQo8YnI+PGZvbnQgc2l6ZT0y
    IGZhY2U9IkFyaWFsIj5hbmkgcG8gZG5lxaFuw60gYWt0dWFsaXphY2kgxI3DrXNlbG7DrWt1IHpi
    b8W+w60NCm5lbsOtIHByb2R1a3QgNDAxODI1NiB2IMSNw61zZWxuw61rdS4gVG90byB6Ym/FvsOt
    IGZpZ3VydWplIG5hIDIgZG9kYWPDrWNoIGxpc3RlY2gNCnZpeiBwxZnDrWxvaGEuIE5lbW9odSB0
    eXRvIGR2YSBETCBuYWltcG9ydG92YXQuIFYgbmVkxJtsaSBqZSBrb25lYyBtxJtzw61jZeKApjwv
    Zm9udD4NCjxicj48Zm9udCBzaXplPTIgZmFjZT0iQXJpYWwiPiZuYnNwOzwvZm9udD4NCjxicj48
    Zm9udCBzaXplPTIgZmFjZT0iQXJpYWwiPkxEPC9mb250Pg0KPGJyPjxmb250IHNpemU9MiBmYWNl
    PSJBcmlhbCI+Jm5ic3A7PC9mb250Pg0KPGJyPjxmb250IHNpemU9MiBmYWNlPSJBcmlhbCI+Jm5i
    c3A7PC9mb250Pg0KPGJyPjxmb250IHNpemU9MiBjb2xvcj0jODA4MDgwIGZhY2U9IlRhaG9tYSI+
    LS0gPGJyPg0KPGJyPg0KQmMuIEx1Ym/FoSBEb3N0w6FsPC9mb250Pg0KPGJyPjxmb250IHNpemU9
    MiBjb2xvcj0jODA4MDgwIGZhY2U9IlRhaG9tYSI+T2Rib3IgaW5mb3JtYXRpa3k8YnI+DQo8YnI+
    DQpDaHJ1ZGltc2vDoSBuZW1vY25pY2UsIGEucy48YnI+DQo8YnI+DQpWw6FjbGF2c2vDoSA1NzA8
    YnI+DQo8YnI+DQo1MzcgMjcgQ2hydWRpbTxicj4NCjxicj4NCmdzbTogKzQyMCA3MjUgNTczIDI3
    MTxicj4NCjxicj4NCnRlbC46ICs0MjAgNDY5IDY1MyAxNjQ8YnI+DQo8YnI+DQplbWFpbDogZG9z
    dGFsQG5lbWNyLmN6PGJyPg0KPGJyPg0Kd2ViOiA8L2ZvbnQ+PGEgaHJlZj13d3cubmVtY3IuY3o+
    PGZvbnQgc2l6ZT0yIGNvbG9yPSM4MDgwODAgZmFjZT0iVGFob21hIj53d3cubmVtY3IuY3o8L2Zv
    bnQ+PC9hPg0KPGJyPjxmb250IHNpemU9MyBmYWNlPSJUaW1lcyBOZXcgUm9tYW4iPiZuYnNwOzwv
    Zm9udD4NCjxicj4NCg==
    --=_alternative 00510719C12578DC_=--
    --=_mixed 00510719C12578DC_=
    Content-Type: application/octet-stream; name="DESADV_CZCHRUDIM_20110725_13070_20110725204500_neni_zbozi.err"
    Content-Disposition: attachment; filename="DESADV_CZCHRUDIM_20110725_13070_20110725204500_neni_zbozi.err"
    Content-Transfer-Encoding: base64
    VU5BOisuPyAnDQpVTkIrVU5PQzozKzQwNDk1MDAwMDAwMDA6MTQrQ0hSVURJTToxNCsxMTA3MjU6
    MTA0NyswMDcwMjY0MCsrKysrRUFOQ09NKzEnDQpVTkgrMDA3MDI2NDArREVTQURWOkQ6OTZBOlVO
    OkVBTjAwNScNCkJHTSszNTErMDE1NDQ3MjMyNys5Jw0KRFRNKzEzNzoyMDExMDcyNToxMDInDQpE
    VE0rMzU6MjAxMTA3MTM6MTAyJw0KUkZGK1ZOOjAxNTE1NzkwOTMnDQpSRkYrT046WlBFREwxMTAw
    MDA0MycNCkRUTSsxNzE6MjAxMTA2MDc6MTAyJw0KTkFEK0JZKzAwNTQ2MzAwMzM6OjkxJw0KTkFE
    K1BSKzAwNTQ2MzAwMzM6OjkxJw0KTkFEK0RQKzAwODAzMDM5NDY6OjkxJw0KTkFEK1NVKzg1OTUw
    MDMyMDAwMDQ6OjknDQpOQUQrUEUrODU5NTAwMzIwMDAwNDo6OScNClRPRCsyJw0KQ1BTKzEnDQpM
    SU4rMTArKzQwNDk1MDA5NzM2MzI6RU4nDQpQSUErMSs0MDE4MjU2OlNBJw0KUVRZKzEyOjE6UENF
    Jw0KRlRYK1paWiswNTArK0VTLUtvbXByZXN5IDEweDEwY20gbnN0LiAgICAgIDEwMGtzK0NTJw0K
    TU9BKzE6MCcNCk1PQSsyOjMuNycNCk1PQSs1OjM3LjAxJw0KTU9BKzEyNDozLjcnDQpSRkYrT046
    WlBFREwxMTAwMDA0MzowMDAwNDQnDQpEVE0rMTcxOjIwMTEwNjA3OjEwMicNCkNQUysxJw0KTElO
    KzIwJw0KUElBKzErODk1ODUyMDpTQScNClFUWSsxMjoxOlBDRScNCkZUWCtaWlorMDUwKytGb3Jt
    a29uZWt0b3IgYmV6amVobG92/SAgNTBrcyBNRk9SK0NTJw0KTU9BKzE6MCcNCk1PQSsyOjEwMCcN
    Ck1PQSs1OjEwMDAuMjknDQpNT0ErMTI0OjEwMCcNClJGRitPTjpaUEVETDExMDAwMDQzOjAwMDA0
    NScNCkRUTSsxNzE6MjAxMTA2MDc6MTAyJw0KVU5UKzM2KzAwNzAyNjQwJw0KVU5aKzErMDA3MDI2
    NDAnDQo=
    --=_mixed 00510719C12578DC_=
    Content-Type: application/octet-stream; name="DESADV_CZCHRUDIM_20110725_13066_20110725204500_neni_zbozi.err"
    Content-Disposition: attachment; filename="DESADV_CZCHRUDIM_20110725_13066_20110725204500_neni_zbozi.err"
    Content-Transfer-Encoding: base64
    VU5BOisuPyAnDQpVTkIrVU5PQzozKzQwNDk1MDAwMDAwMDA6MTQrQ0hSVURJTToxNCsxMTA3MjU6
    MTAzNyswMDcwMjYzMisrKysrRUFOQ09NKzEnDQpVTkgrMDA3MDI2MzIrREVTQURWOkQ6OTZBOlVO
    OkVBTjAwNScNCkJHTSszNTErMDE1NDQ3MjMyNys5Jw0KRFRNKzEzNzoyMDExMDcyNToxMDInDQpE
    VE0rMzU6MjAxMTA3MTM6MTAyJw0KUkZGK1ZOOjAxNTE1NzkwOTMnDQpSRkYrT046WlBFREwxMTAw
    MDA0MycNCkRUTSsxNzE6MjAxMTA2MDc6MTAyJw0KTkFEK0JZKzAwNTQ2MzAwMzM6OjkxJw0KTkFE
    K1BSKzAwNTQ2MzAwMzM6OjkxJw0KTkFEK0RQKzAwODAzMDM5NDY6OjkxJw0KTkFEK1NVKzg1OTUw
    MDMyMDAwMDQ6OjknDQpOQUQrUEUrODU5NTAwMzIwMDAwNDo6OScNClRPRCsyJw0KQ1BTKzEnDQpM
    SU4rMTArKzQwNDk1MDA5NzM2MzI6RU4nDQpQSUErMSs0MDE4MjU2OlNBJw0KUVRZKzEyOjE6UENF
    Jw0KRlRYK1paWiswNTArK0VTLUtvbXByZXN5IDEweDEwY20gbnN0LiAgICAgIDEwMGtzK0NTJw0K
    TU9BKzE6MCcNCk1PQSsyOjMuNycNCk1PQSs1OjM3LjAxJw0KTU9BKzEyNDozLjcnDQpSRkYrT046
    WlBFREwxMTAwMDA0MzowMDAwNDQnDQpEVE0rMTcxOjIwMTEwNjA3OjEwMicNCkNQUysxJw0KTElO
    KzIwJw0KUElBKzErODk1ODUyMDpTQScNClFUWSsxMjoxOlBDRScNCkZUWCtaWlorMDUwKytGb3Jt
    a29uZWt0b3IgYmV6amVobG92/SAgNTBrcyBNRk9SK0NTJw0KTU9BKzE6MCcNCk1PQSsyOjEwMCcN
    Ck1PQSs1OjEwMDAuMjknDQpNT0ErMTI0OjEwMCcNClJGRitPTjpaUEVETDExMDAwMDQzOjAwMDA0
    NScNCkRUTSsxNzE6MjAxMTA2MDc6MTAyJw0KVU5UKzM2KzAwNzAyNjMyJw0KVU5aKzErMDA3MDI2
    MzInDQo=
    --=_mixed 00510719C12578DC_=
    Content-Type: text/plain; name="MATDAT_CZCHRUDIM_20110729_1.txt"
    Content-Disposition: attachment; filename="MATDAT_CZCHRUDIM_20110729_1.txt"
    Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
    000000000004018256|C|S-Kompressen ust 10x10 8f compact P100|PK|6|31010040=
    300|40300|    0.233|    0.219|KG|    1.815|D3|4049500973632|2|ES-K=
    ompresy 10x10cm nst.   100ks||     0.000|    10.000| 1|    0.=
    000|0019681|||Z4018256|4010|ZOB|ZOB=5F4040|   40.70           =
                                          =
                                          =
                                          =
                                          =
                                          =
                                          =
                                          =
                                          =
                                          =
                 =20
    000000000009008720|C|Cosmopor E steril. 15x6cm     25ks|PK|6|5702005010=
    0|50100|    0.149|    0.134|KG|    1.396|D3|4049500970990|2|Cosmop=
    or E steril. 15x6cm     25ks||     0.000|    18.000| 1|    0=
    .000|||AAA|Z9008720|4030|ZOB|ZOB=5F4040|  222.97             =
                                          =
                                          =
                                          =
                                          =
                                          =
                                          =
                                          =
                                          =
                                          =
                 =20
    =
    --=_mixed 00510719C12578DC_=--
    
    • Message #573

     Okay, I think I've fixed it once and for all (on OS 6.0) with build .288, and also went ahead and created ticket #353 to track the issue.

     I still haven't figured out how to solve it in all cases for OS 5.0 and below, where I'm using a completely different browser API, and an equivalent fix doesn't seem to work. It might wind up just going unsolved for those older OSes.

     • Message #574

      Thank you!!! I can confirm that on OS 6.0 now works great :)

  • Message #571

   Okay, I think I figured out how to fix this issue. I'm not really sure how to describe the actual issue (some combination of the message headers and the HTML both indicating the ISO-8859-2 charset), so I didn't write up a ticket describing it. However, the actual fix was really simple and should be in the next build.

Subscriptions

Moderation